نمونه دادخواست گرفتن نصف مهریه با استفاده از حق حبس و صدور قرار تأمین خواسته

نمونه دادخواست گرفتن نصف مهریه با استفاده از حق حبس و صدور قرار تأمین خواسته

ریاست محترم مجتمع قضایی خانواده شهرستان..

سلامّ علیکم؛ احتراما اینجانب وکیل خواهان، نکات ذیل را به استحضار میرساند:

مستند به تصویر مصدق عقدنامه رسمی پیوستی رابطه زوجیت فیمابین موکله و خوانده محترم محرز و مسلم است.

باتوجه به همان سند، خوانده، متعهد به پرداخت ... عدد سکه کامل بهار آزادی/ مبلغ ... ریال، به موکله می باشد.

با نظر به اینکه موکله قصد دارد از قاعده حق حبس خویش استفاده نموده و تمکین از خوانده را مشروط به تأدیه حداقل نیمی از مهر خویش نموده است و این امتناع موکله، مسقط حق نفقه وی نخواهد بود. ....

برای مشاهده ی متن کامل دادخواست به فایل pdf یا word مراجعه کنید.