نمونه دادخواست مطالبه وجه سفته از متعهد با تامین خواسته

نمونه دادخواست مطالبه وجه سفته از متعهد با تامین خواسته

ریاست محترم مجتمع قضایی (نام شهرستان محل اقامت خوانده )

باسلام احتراما به استحضار میرساند :

اینجانب به موجب کپی مصدق ...فقره سفته ی تقدیمی به شماره ی/شماره های خزانه داری کل ...سری... مبلغ... ریال از خوانده ردیف اول به عنوان متعهد و خوانده از پرداخت آن خودداری میکنند.فلذا مستندا به مواد 198 و 249 و307 و309 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی از خواندگان ردیف دوم به بعد بعنوان ظهرنویس طلبکارم .

لطفا برای مشاهده ی فایل کامل متن دادخواست به قسمت فایل pdf یا word مراجعه فرمایید.