نمونه دادخواست صدور دستور موقت مبنی بر منع نقل و انتقال مورد معامله

نمونه دادخواست صدور دستور موقت مبنی بر منع نقل و انتقال مورد معامله

بسمه تعالی

ریاست محترم مجتمع قضایی....شهرستان محل اقامت خوانده

با عرض سلام و ادب

احتراماً به استحضار می رساند:

اینجانب، مالک رسمی ششدانگ عرصه و اعیان پلاک ثبتی ... مفروز از پلاک ثبتی ... فرعی از اصلی مذکور، به شماره ثبت ... صفحه ... دفتر املاک ... بخش ... ، به نشانی ... میباشم.

با عنایت به اینکه خوانده فوق الاشعار، رقبه مورد ترافع را با کلیه متعلقات آن، مستند به تصویر مصدق مبایعه نامه عادی به شماره ... مورخ ... به بنده، در ازاء ثمن به مبلغ ... ریال فروخته و ....

لطفا برای مشاهده ی متن کامل دادخواست به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.