نمونه دادخواست صدور حکم مبنی بر فسخ نکاح به دلیل جذام زوج

نمونه دادخواست صدور حکم مبنی بر فسخ نکاح به دلیل جذام زوج

ریاست محترم مجتمع قضایی خانواده شهرستان....

سلامّ علیکم؛ احتراما اینجانب وکیل خواهان، نکات ذیل را به استحضار میرساند:

با عنایت به اینکه مستند به تصویر مصدق عقدنامه رسمی پیوستی رابطه زوجیت دائم فیمابین موکل و خوانده محترم محرز و مسلم است و اینکه خوانده، در زمان وقوع عقد نکاح، مبتلاء به جذام بوده و این امر، از طریق ارجاع امر به پزشکی قانونی، قابل احراز است.

مضافا بر اینکه تصویر مصدق مدارک پزشکی پیوستی نیز دلالت بر این موضوع دارد.

با لحاظ اینکه موکل، قبل از وقوع عقد نکاح، نسبت به این عیب خوانده هیچگونه علم و اطلاعی نداشته بلکه اخیرا از عیب مذکور در خوانده اطلاع یافته و فورا اقدام به طرح دعوی حاضر نموده است .فلذااین امر، از طریق شهادت شهود قابل احراز است و شهود مذکور عبارتند از: .........

برای مشاهده ی متن کامل دادخواست به فایل pdf یا word مراجعه فرمایید.