نمونه دادخواست صدور حکم مبنی بر الزام خوانده به تعمیرات اساسی در عین مستأجره

نمونه دادخواست صدور حکم مبنی بر الزام خوانده به تعمیرات اساسی در عین مستأجره

ریاست محترم مجتمع قضایی ... سلامّ علیکم؛

احتراما اینجانب وکیل خواهان، نکات ذیل را به استحضار میرساند:

با عنایت به اینکه خوانده، مالک رسمی شش دانگ یک باب مغازه، با مشخصات ثبتی مضبوط در اسناد تقدیمی، واقع در ... است و مستند به تصویر مصدق اجاره نامه رسمی به شماره ... مورخ ... تنظیمی دفتر اسناد رسمی ... ، مغازه فوق الذکر را به موکل اجاره داده است. ...

لطفا برای مشاهده متن کامل دادخواست به فایل word یا pdf مراجعه نمایید.