نمونه دادخواست رفع مزاحمت با مطالبه خسارت از شورای حل اختلاف

نمونه دادخواست رفع مزاحمت با مطالبه خسارت از شورای حل اختلاف

ریاست محترم شورأی حل اختلاف نام شهرستان محل وقوع ملك

باسلام احتراماً به استحضارمی رساند:

نظر به اینكه اقدامات خوانده در ملك مسكونی/ تجاری خود به نشانی واقع در همسایگی ملك اینجانب به نشانی فوق جزء پلاك ثبتی / بخش شماره ونام شهرستان دایر بر موجب بروز خسارت گردیده است. ......

لطفا برای مشاهده متن کامل دادخواست به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.