نمونه دادخواست حقوقی خلع ید

نمونه دادخواست حقوقی خلع ید

ریاست محترم دادگاه حقوقی عمومی اراک

با سلام

احتراما نظر به گواهی انحصار وراثت صادره به موجب دادنامه شماره ....در پرونده کلاسه .... در شعبه .... شورای حل اختلاف مجتمع ناحیه ...اراک و با توجه به اسناد مالکیت تحت شماره های .... و ....به استحضار میرساند که موکلین الف/ب/ج/د مالکین مشاعی چهار دانگ از شش دانگ ملک به پلاک ثبتی شماره .... فرعی از ... اصلی واقع در بخش ... ثبتی اراک میباشد. ......

لطفا برای مشاهده ی متن کامل دادخواست به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.