نمونه دادخواست تقسیم مال مشاع

نمونه دادخواست تقسیم مال مشاع

در ابتدا به صورت خلاصه می گوییم مال مشاع چیست. مال مشاع مالی است که دارای دو یا چند نفر شریک باشد و نتوان سهم هر یک از آنان را تشخیص داد. با مالکیت مشاعی، هر یک از مالکین در جزء جزء مال مشاع سهیم می شوند بطور مثال اگر دو نفر یک ملکی را خریداری نمایند و یکی از آنها دو دانگ و دیگری چهار دانگ داشته باشد، هر دو شخص در کل ملک شریک می باشند. با توجه به این موضوع در این مقاله قصد داریم شما را با دادخواست اقدام به تقسیم مال مشاع آشنا کنیم و در انتهای مقاله برای شما نمونه دادخواست افراز ملک مشاع از دادگاه و نمونه دادخواست تقسیم مال مشاع آورده ایم تا بتوانید از آن استفاده کنید. پس تا پایان این مقاله همراه ما باشید.

سایت حقوقی احقاق تصمیم گرفت مقاله های حقوقی بسیاری را در این زمینه منتشر کند و اگر شما به دنبال مشاور حقوقی هستید می توانید به مدارک لازم برای مشاور حقوقی خوب مراجعه کنید.

مال مشاع چیست؟

مال مشاع مالی است که دارای دو یا چند نفر شریک باشد و نتوان سهم هر یک از آنان را تشخیص داد. با مالکیت مشاعی، هر یک از مالکین در جزء جزء مال مشاع سهیم می شوند به طور مثال اگر دو نفر یک ملکی را خریداری نمایند و یکی از آنها دو دانگ و دیگری چهار دانگ داشته باشد، هر دو شخص در کل ملک شریک می باشند.ناگفته نماند که شرکای ملک مشاعی می توانند هر زمان که بخواهند ملک مشاع را تقسیم نمایند. یعنی اینکه با توافق یکدیگر، ملک را به قسمت هایی تقسیم کنند و این قسمت ها را نسبت به سهم شرکا جهت بهره برداری در اختیار آنها قرار دهد.

در ماده 571 قانون مدنی در ارتباط با مال مشاعی بیان شده است که:

شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد درشی ء واحد به نحو اشاعه. منظور از حقوق مالکین متعدد هم حق مالکیت ایشان است یعنی چند نفر در آن واحد مالک یک شی ء هستند، به نحوی که جزء جزء مال مشاع، ملک مالکین متعدد به حساب می آید و هیچ کدام، مالکیت مستقل و مفروز بر آن مال ندارند. بنابراین، منظور از عبارت (به نحو اشاعه) حالتی است که موضوع مالکیت هیچ یک از مالکان شی ء واحد، مشخص نباشد به طوری که هر جزئی از اجزای شی ء واحد، درعین حال متعلق حق مالکیت هر یک از ایشان باشد. در غیر این صورت اگر هر یک از دو نفر، مالک یک قسمت معین، از یک شیء باشد، به نحوی که هر یک از ایشان مالکیت قسمت مشخصی از آن را دارا باشند، این صورت از اجتماع حقوق مالکین، شرکت نیست و از شمول ماده 571 قانون مدنی خارج است.

تقسیم اموال مشاع

دو روش برای تقسیم اموال مشترک وجود دارد که به شرح زیر است:

تقسیم به تراضی

طبق قسمت اول ماده 591 قانون مدنی در صورتی که تمامی شرکا به تقسیم مال مشترک و طرز آن راضی باشند، تقسیم به نحوی که شرکا تراضی نمایند به عمل می آید زیرا هر مالکی حق همه گونه تصرف و انتفاع را از مال خود دارد و تقسیم یکی از آن تصرفات است. ماده دیگر مربوط به این مورد ماده 313 قانون امور حسبی است، در صورتی که تمام ورثه و اشخاص که در ترکه شرکت دارند حاضر و رشید باشند به هر نحوی که بخواهد می توانند ترکه را بین خود تقسیم نمایند.در تقسیم به تراضی باید همه شرکا نسبت به تقسیم اعلام رضایت نمایند. تراضی به تقسیم براساس ماده 599 قانون منی الزام آور است تقسیم بعد از آنکه صحیحاً واقع شد لازم است و هیچ یک از شرکا نمی توانند بدون رضایت دیگران از آن رجوع کند. و شرکاء با رضایت بر تقسیم و نتیجه آن موجبات الزام آور بودن تقسیم را فراهم می آورند. تقسیم به تراضی معمولاً توسط خود شرکا یا با کمک اهل خبره انجام می شود و یا اینکه در دادگاه و با کمک کارشناس رسمی انجام می گیرد.

تقسیم اجباری

به موجب ماده 591 قانون مدنی هرگاه تمام شرکا به تقسیم مال مشترک راضی باشند تقسیم به نحوی که شرکا تراضی نمایند به عمل می آید و در صورت عدم توافق بین شرکا حاکم اجبار به تقسیم می کند مشروط بر اینکه مشتمل به ضرر نباشد که در این صورت اجبار جایز نیست و تقسیم باید به تراضی باشد.

سخن آخر

در سالیان اخیر بسیاری از افراد را می توان دید که مال مشاع را با شریک خود خریداری می کنند و در گاهی اوقات دچار اختلاف می شوند و به همین علت در این مقاله قصد داشتیم شما را با انواع نمونه دادخواست مانند دادخواست تقسیم مال مشاع، نمونه دادخواست تقسیم مال مشاع غیر منقول و نمونه داخواست اقدام به تقسیم مال مشاع آشنا کنیم. ممنون از اینکه تا پایان این مقاله همراه ما بودید.

مشخصات طرفین

نام

نام خانوادگی

نام پدر

شغل

محل اقامت

خواهان

مشخصات و آدرس خواهان

خوانده

مشخصات و آدرس خوانده

وکیل یا نماینده قانونی

مشخصات وکیل یل نماینده قانونی ( درصورت وجود )

تعیین خواسته و بهای آن

تقاضای تقسیم مال مشاعی

دلایل و منضمات

1- فتوکپی مصدق شناسنامه 2- فتوکپی مصدق سند مالکیت یا قولنامه 3- عنداللزوم ارجاع امر به کارشناسی

ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان . . . .

با سلام

احتراما به استحضار می رساند به موجب سند رسمی شماره . . . . یا ( قرارداد عادی ) که فتوکپی مصدق آن به پیوست تقدیم می گردد اینجانب ملکی با مشخصات مرقوم را به صورت مشاع ، با خوانده ، شریک می باشم .

نظر به اینکه ادامه مشارکت در ملک مذکور و فعالیت همزمان در آن برای اینجانب مقدور نمی باشدو اینجانب تمایلی به ادامه مشارکت به نحو مذکور ندارم ، لذا از محضر دادگاه محترم تقاضای رسیدگی و صدور حکم مقتضی مبنی بر تقسیم مال مشاع به هر نحو ممکن اعم از افراز، یا تقسیم به رد ، یا فروش مال مشاع ، طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری ، مورد استدعاست.

با تشکر و تجدید احترام

. . . . . . . . . .