نمونه دادخواست تقسیم ترکه

نمونه دادخواست تقسیم ترکه

تحریر ترکه یک نوع عمل احتیاطی قلمداد می شود که با هدف تعیین مقدار ترکه و بدهی های شخص فوت شده برای حفظ حقوق طلبکاران و وراث از دستبرد افرادی که با متوفی هم منزل بوده یا در دارایی او مداخله داشته اعم از بعضی ورثه یا افراد دیگر بسیار مفید است. در این مقاله قصد داریم شما را با مفهوم ترکه و تقسیم ترکه آشنا کنیم و در آخر نیز برای شما نمونه دادخواست تقسیم ترکه را آوردیم تا بتوانید از آن استفاده کنید. پس تا پایان این مقاله همراه ما باشید.

ترکه چیست؟

در تعریف اینکه ترکه چیست باید گفت وقتی فردی فوت می کند اموال و دارایی هایی از او به جا می ماند که آن را ترکه می گویند. به عبارتی هر آنچه فرد در طول حیاتش به دست آورده اعم از بدهی ها، مطالبات و اموال که بعد از فوت وی به بازماندگان او منتقل می شود ترکه یا ماترک نام دارند. ترکه از منظر علم حقوق دارای دو جزء است که عبارت اند از:

  • جزء مثبت ترکه
  • جزء منفی ترکه

جزء مثبت ترکه چیست؟

این جزء شامل اموال اعم از مال منقول و غیر منقول، مطالباتی که فرد از دیگران داشته است می شود.

جزء منفی ترکه چیست؟

این جزء شامل بدهی هایی است که از فرد متوفی بجا مانده است. همچنین می تواند شامل قراردادها و تعهداتی باشد که باید از محل دارایی های وی تامین و پرداخت گردد.

مفهوم انتقال ترکه

انتقال ترکه که عموم مردم آن را با عنوان ارثیه می شناسند امری قهری بوده و با فوت شخص تحقق می یابد اصولاً ترکه متوفی به ورثه اش منتقل می شود مگر اینکه متوفی ورثه ای نداشته باشد که در این صورت ارث به دولت تعلق می گیرد.

باید توجه داشت که مالکیت ورثه نسبت به ترکه متوفی پس از ادای حقوق و دیونی که بر ترکه میت تعلق گرفته است مستقر می گردد.

به عبارتی دیگر ابتدا باید اقدامات قانونی برای تحریر و تسویه ترکه انجام گیرد و بدهی های متوفی پرداخت شود و اگر ماترکی باقی بماند با توجه به سهم الارث وراث و وصیت متوفی تقسیم می گردد.

ریاست محترم مجتمع قضایی نام شهرستان محل اقامت متوفی

با سلام احتراماً به استحضار می رساند:

شادروان فرزند مورث قانونی در تاریخ در محل اقامت دائمی خود در در گذشته اند و اینجانب به شماره شناسنامه و خوانده/ خواندگان به ترتیب به شماره های شناسنامه ورثه حین الفوت می باشیم كه گواهی انحصار وراثت صادره به شماره مورخ صادره از شعبه شماره و نام شهرستان مستند قانونی وراثت می باشد. نظر به اینكه ما ترك فیمابین ورثه تقدیم نگردیده است فلذا صدور حكم بر تقسیم ماترك فیمابین ورثه به استناد 300 و 317 قانون امور حسبی مورد استدعاست. در صورتیكه ماترك قابل تقسیم نباشد صدور دستور فروش و تقسیم ثمن حاصله فی مابین ورثه بر اساس حصه های قانونی مندرج در گواهینامه انحصار وراثت فوق الذكر به انضمام كلیه خسارات قانونی و هزینه دادرسی مورد استدعاست.

محل امضاء مهر انگشت