نمونه دادخواست تقاضای صدور دستور فروش یک دستگاه آپارتمان مسکونی مشاع

نمونه دادخواست تقاضای صدور دستور فروش یک دستگاه آپارتمان مسکونی مشاع

ریاست محترم مجتمع قضایی ...

سلام علیکم

اینجانب وکیل خواهان نکات ذیل را به استحضار میرساند:

1ـ موکل، مستند به تصویر مصدق سند مالکیت، مالک ... دانگ مشاع از ششدانگ یک دستگاه آپارتمان مسکونی واقع در ... طبقه ...، قطعه... تفکیکی پلاک ثبتی ... واقع در بخش ... تهران به نشانی ... است.

2ـ وفق ماده یک قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب22/8/1357 مرجع تشخیص قابل افراز یا غیرقابل افراز بودن املاک مشاعی که جریان ثبتی آنها خاتمه یافته، واحد ثبتی محلی است که ملک مذکور، در حوزه آن، واقع است و دادگاهها صرفا مرجع تشخیص قابل افراز یا غیرقابل افراز بودن املاک مشاعی که جریان ثبتی آنها خاتمه نیافته (املاک جاری) و همچنین وفق رأی وحدت رویه15/1/1360 هیئت عمومی دیوانعالی کشور، مرجع تشخیص قابل افراز یا غیرقابل افراز بودن املاک مشاعی که جریان ثبتی آنها خاتمه یافته ولی در میان شرکاء، محجور یا غائب مفقودالاثر وجود دارد، هستند و در مانحن فیه، آپارتمان موصوف، از املاکی است که جریان ثبتی آن خاتمه یافته و خوانده محترم، محجور یا غائب مفقودالاثر نمی باشد و ملک موصوف، در حوزه اداره ثبت اسناد و املاک ... است و مستند به تصمیم واحد ثبتی مربوطه به شماره ... مورخ ... آپارتمان فوق الذکر، غیرقابل افراز، تشخیص و اعلام گردیده است.

برای مشاهده ی فایل کامل دادخواست به فایل pdfیا word رجوع فرمایید.