نمونه دادخواست تقاضای صدور حکم ورشکستگی توسط دادستان

نمونه دادخواست تقاضای صدور حکم ورشکستگی توسط دادستان

بسمه تعالی

ریاست محترم مجتمع قضائی محل اقامت تاجر

با سلام احترامآً به استحضار می رساند:

نظر به اینكه از طرق مختلفو با عنایت به سایر ادله ی مطروحه كسب اطلاع گردیده است كه خوانده ردیف اول ......

لطفا برای مشاهده متن کامل دادخواست به فایل WORD یا PDF مراجعه فرمایید.