نمونه دادخواست تقاضای صدور حکم فسخ نکاح به لحاظ عنن خوانده

نمونه دادخواست تقاضای صدور حکم فسخ نکاح به لحاظ عنن خوانده

ریاست محترم مجتمع قضایی خانواده شهرستان ...

سلامّ علیکم؛ احتراما اینجانب وکیل خواهان، نکات ذیل را به استحضار میرساند:

با عنایت به مستند به تصویر مصدق عقدنامه رسمی پیوستی رابطه زوجیت دائم فیمابین موکله و خوانده محترم محرز و مسلم است.با نظر به اینکه خوانده، مبتلاء به عنن می باشد بطوریکه نامبرده، عمل زناشویی را حتی یکبار هم انجام نداده است و این امر، از طریق ارجاع امر به پزشکی قانونی، قابل احراز است. ....

لطفا برای مشاهده ی متن کامل دادخواست به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.