نمونه دادخواست تقاضای صدور حکم رشد

نمونه دادخواست تقاضای صدور حکم رشد

ریاست محترم مجتمع قضایی شهرستان......(نام شهرستان محل اقامت خواهان)

باعرض سلام

احتراما به استحضار جنابعالی میرساند :

حسب مدارک سجلی تقدیمی خانم/اقا ...فرزند....به شماره شناسنامه ...که در حال حاضر دارای سن بیش از 15 سال (در مورد متقاضی پسر) و 9 سال (در صورت دختر بودن )قمری میباشد ....

لطفا برای مشاهده ی متن کامل دادخواست به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.