نمونه دادخواست تقاضای صدور حکم ازدواج مجدد بدلیل عدم تمکین همسر اول

نمونه دادخواست تقاضای صدور حکم ازدواج مجدد بدلیل عدم تمکین همسر اول

بسمه تعالی

ریاست محترم مجتمع قضایی خانواده شهرستان..(محل اقامت خوانده)

سلامّ علیکم؛ احتراما به استحضار میرساند:

اینجانب ..... فرزند .....به شماره شناسنامه ....در تاریخ .... باخوانده ی محترم عقد نکاح دائم در دفترخانه شماره ... منعقد نموده ام که مستند به تصویر مصدق عقدنامه رسمی پیوستی رابطه زوجیت دائم فیمابین بنده و خوانده محترم محرز و مسلم است.زوجه از بنده تمکین نمینماید که این امر مستند به تصویر مصدق دادنامه قطعیت یافته به شماره ... مورخ... مندرج در پرونده به شماره کلاسه ...،قابل اثبات است.با عنایت به اسناد و مدارک ارائه شده در قسمت دلایل و منضمات ......

لطفا برای مشاهده ی متن کامل دادخواست به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.