نمونه دادخواست تقاضای تامین دلیل انتقال به غیر

نمونه دادخواست تقاضای تامین دلیل انتقال به غیر

بسمه تعالی

ریاست محترم مجتمع قضایی نام شهرستان محل وقوع ملك مورد اجاره

باسلام احتراماً به استحضارمی رساند:

اینجانب ...... فرزند ....... مالک ملک مورد اجاره به شماره پلاک .... و ادرس .... میباشم.براساس قرارداد اجاره شماره .خوانده/خواندگان دعوی در ........باب واحد تجاری جزء پلاك ثبتی ...............

لطفا برای مشاهده متن کامل دادخواست به فایل word یا pdf مراجعه کنید.