نمونه دادخواست تقاضای ازدواج مجدد به دلیل محکومیت همسر اول به تحمل پنج سال مجازات حبس یا بیشتر

نمونه دادخواست تقاضای ازدواج مجدد به دلیل محکومیت همسر اول به تحمل پنج سال مجازات حبس یا بیشتر

ریاست محترم مجتمع قضایی خانواده شهرستان....

سلامّ علیکم؛ احتراما اینجانب وکیل خواهان، نکات ذیل را به استحضار میرساند:

اولا؛ با عنایت به اینکه مستند به تصویر مصدق عقدنامه رسمی پیوستی رابطه زوجیت دائم فیمابین موکل و خوانده محترم محرز و مسلم است.

ثانیا؛ با نظر به اینکه خوانده، به موجب دادنامه قطعیت یافته به شماره ... مورخ ... به پنج سال حبس یا بیشتر محکوم گردیده و حکم مورد نظر در حال اجراء می باشد.

ثالثا؛ با لحاظ اینکه مستند به تصویر مصدق اسناد مالکیت و سپرده های بانکی بلند مدت، موکل، توانایی مالی جهت اختیار همسر دوم را دارد.

رابعا؛ با توجه به اینکه موکل، در اجرای عدالت، بدلیل فرهنگ بومی و سلوک معاشرت، استیلاء کامل دارد و این امر، از طریق شهادت شهود قابل احراز است و شهود مذکور عبارتند از:

الف) جناب آقای ... فرزند ... به شماره شناسنامه ... صادره از ... متولد ... به نشانی ...

ب) جناب آقای ... فرزند ... به شماره شناسنامه ... صادره از ... متولد ... به نشانی ...

ج) جناب آقای ... فرزند ... به شماره شناسنامه ... صادره از ... متولد ... به نشانی ...

د) جناب آقای ... فرزند ... به شماره شناسنامه ... صادره از ... متولد ... به نشانی ...

لذا موارد ذیل مورد استدعاست:........

برای مشاهده ی متن کامل دادخواست به فایل pdf یا word مراجعه کنید .