نمونه دادخواست الزام به ثبت ازدواج موقت

نمونه دادخواست الزام به ثبت ازدواج موقت

بسمه تعالی

ریاست محترم مجتمع قضایی خانواده شهرستان..(محل اقامت خوانده)

سلامّ علیکم؛ احتراما به استحضار میرساند:

اینجانب ....فرزند ....به شماره شناسنامه .... در تاریخ .... به عقد زوجیت موقت خوانده ی محترم مستند به تصویر مصدق صیغه نامه درامده ام. این امر بواسطه ی شهادت شهود ذیل قابل احراز است:

الف) جناب آقای ... فرزند ... به شماره شناسنامه ... صادره از ... متولد ... به نشانی ...

ب) جناب آقای ... فرزند ... به شماره شناسنامه ... صادره از ... متولد ... به نشانی ...

لطفا برای مشاهده ی متن کامل دادخواست به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.