نمونه تعهد نامه رسمی استخدام آموزش و پرورش

نمونه تعهد نامه رسمی استخدام آموزش و پرورش

با سلام


اینجانب ............................... فرزند ......................... دارای شناسنامه شماره ................... صادره از ........................ متولد...................... به شماره ملی ..................... دارنده مدرک تحصیلی ........................ رشته تحصیلی ............................ ساکن .............................................. تلفن .................................... که از مهرماه ....................... به عنوان .......................... با نوع استخدام پیمانی به مدیریت آموزش و پرورش شهرستان ............................. معرفی گردیده ام. ...

لطفا برای مشاهده ی متن کامل تعهد نامه به فایل WORD یا PDF مراجعه نمایید.