نمونه تعهد نامه به سازمان زمین شهری

نمونه تعهد نامه به سازمان زمین شهری

بسمه تعالی

اینجانب /اینجانبان ................... فرزند .........به شماره شناسنامه .......... به موجب این اقرارنامه اعلام میدارم /می داریم که ملک مذکور جز اراضی موات شهری و فاقد سابقه عمران و احیا بوده و اینجانب نیز از تاریخ ........

لطفا برای مشاهده متن کامل تعهد نامه به فایل word یا pdf مراجعه نمایید.