نمونه تعهد تامین مخارج فرزند در خارج از کشور

نمونه تعهد تامین مخارج فرزند در خارج از کشور

به نام خدا

با سلام

اینجانب آقا / خانم .................... بدین وسیله تعهد می نمایم که در تمام طول دوران اقامت و تحصیل فرزندم با مشخصات فوق الذکر کلیه هزینه های قطعی و احتمالی نامبرده را اعم از هزینه های اقامتی، تحصیلی، پزشکی و غیره در کشور تقبل نمایم بطوریکه در هیچ مورد از نقطه نظرات مذکور مشکلی برای کشور مذکور و هیچیک از نهادهای آن و دانشگاه محل تحصیل فرزندم به وجود نیاید. این تعهد قطعی و غیر قابل تجدیدنظر بوده و حق هرگونه تغییر یا تجدید نظر در آنرا در آتیه از خود سلب و ساقط می نمایم. ....

برای مشاهده ی فایل کامل متن گواهی(تعهد) به فایل PDF یا WORD رجوع فرمایید.