نمونه تعهدنامه مفقود شدن اسناد تجاری

نمونه تعهدنامه مفقود شدن اسناد تجاری

بسمه تعالی

در تاریخ زیر حاضر گردیدند:

--------- وبعدالحضور به موجب این سند اعلام واقرار نمودند از آنجاکه اسناد ریالی شماره --------- متعلق به اینجانبان مفقود گردیده است فلذا ضمن اعلام اینکه اسناد مزبور از هر گونه اعتبار ساقط می باشد از بانک .......... درخواست می نمایند المثنی اسناد یادشده را صادر و تحویل نامبردگان نماید. ......

لطفا برای مشاهده ی متن کامل تعهد نامه به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.