نمونه تعهدنامه استخدام دربانک با ضامن

نمونه تعهدنامه استخدام دربانک با ضامن

بسمه تعالی

متقاضی خدمت در بانک .....اقا/خانم ......با شماره ملی ......

بدینوسیله تعهد می نماید از تاریخ شروع به کار یا صدور حکم استخدامی قراردادی /آزمایشی حداقل به مدت ........... سال در خدمت بانک باقیمانده وخدمات ارجاعی را با کمال درستی و جدیت انجام دهد و مقررات جاری اداری و استخدامی بانک را دقیقارعایت نموده و به موقع به اجرا گذارد. ....

لطفا برای مشاهده ی متن کامل نمونه تعهد نامه به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.