نمونه برگ شکایت کیفری

نمونه برگ شکایت کیفری

خواهشمند است دستور فرمایید مامورین انتظامی نسبت به این موضوع رسیدگی و برابر مقررات نسبت به دستگیری نامبرده اقدام و تحویل قانون قرار نمایند . از دستوری كه در این مورد صادر می فرمایید كمال تشكر را دارم.

با تقدیم احترام

نام و نام خانوادگی (شاكی )

امضاء