نمونه اقرار نامه ی مفقود کردن چک و اعلام وصول وجوه موصوف

نمونه اقرار نامه ی مفقود کردن چک و اعلام وصول وجوه موصوف

بسمه تعالی

سرکار خانم/جناب آقای .......................... فرزند ................... به شماره شناسنامه ..................... و کد ملی ...................... و به آدرس سکونت ............................ به موجب این سند اقرار نمود از آنجا که چک / چکهای صادره توسط ................ تحت شماره / ......

لطفا برای مشاهده ی متن کامل اقرارنامه به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.