نمونه اقرار نامه ی زوجیت مرد خارجی و زن ایرانی

نمونه اقرار نامه ی زوجیت مرد خارجی و زن ایرانی

بسمه تعالی

به تاریخ متن حاضر آقای ................................. فرزند ....................... به شماره گذرنامه ......................... متولد ...................... تبعه کشور ....................... و خانم ................... فرزند ............... و ............... و به شماره شناسنامه ................ صادره از ............... .

لطفا برای مشاهده متن کامل اقرارنامه به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.