نمونه اقرار نامه ی رضایت برای تاسیس باشگاه

نمونه اقرار نامه ی رضایت برای تاسیس باشگاه

بسمه تعالی


جناب آقای/سرکار خانم....................فرزند.......................به شماره شناسنامه...................و کد ملی........................ احد از مالکین پلاک ثبتی ............................... در کمال صحت و سلامت مراتب رضایت خود را در زمینه تاسیس باشگاه ورزشی توسط جناب آقای/سرکار ......

لطفا برای مشاهده متن کامل اقرارنامه به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.