نمونه اقرار نامه یا اعلام رضایت پدر برای ازدواج دختر باکره

نمونه اقرار نامه یا اعلام رضایت پدر برای ازدواج دختر باکره

بسمه تعالی

اینجانب ................................... فرزند .......................... بشماره شناسنامه ......................... صادره از ............................ متولد ..... / .... / ............... مقیم کشور .................................. شهر ............................... بموجب این سند رضایت خود را بعنوان پدر دوشیزه.....

لطفا برای مشاهده متن کامل اقرارنامه به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.