نمونه اقرار نامه زوجیت در دفتر اسناد رسمی

نمونه اقرار نامه زوجیت در دفتر اسناد رسمی

بسمه تعالی

۱- خانم ................................... فرزند ...................... دارنده شماره شناسنامه ................... صادره از .............................. متولد ............................. به شماره ملی ............................... ساکن............................

و ۲- آقای ................................... فرزند ...................... دارنده شماره شناسنامه ................... صادره از .............................. متولد ............................. به شماره ملی ............................... ساکن ...................................... در تاریخ زیر حاضر دفترخانه گردیدند . بعد الحضور و در کمال صحت عقل و آزادی اراده اقرار نمودند که در تاریخ ...............به رعایت کامل موازین شرعی و به مهریه و صداق ........................... به عقد نکاح دائم یکدیگر درآمده اند. ....

لطفا برای مشاهده متن کامل اقرار نامه به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.