نمونه اقرار نامه انصراف از حق استفاده از پارکینگ

نمونه اقرار نامه انصراف از حق استفاده از پارکینگ

بسمه تعالی

اینجانب .................. فرزند .................... به شماره شناسنامه .................. متولد ................ صادره .................. دارای شماره ملی ................... ساکن .......................... به عنوان مالک آپارتمان به شماره پلاک ................. واحد..............به شماره ثبت...............فرعی.............از اصلی.................واقع در بخش ................. با طیب خاطر و رضای کامل اقرار و اعتراف صریح می نمایم ......

لطفا برای مشاهده ی متن کامل اقرارنامه به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.