نمونه اقرارنامه ی نداشتن همسر

نمونه اقرارنامه ی نداشتن همسر

بسمه تعالی

اینجانب : ........................... فرزند آقای ........................... و نام مادر خانم ................ دارای شناسنامه به شماره : ............................ صادره از : ..................

لطفا برای مشاهده متن کامل اقرارنامه به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.