نمونه اقرارنامه فسخ اجاره

نمونه اقرارنامه فسخ اجاره

بسمه تعالی

جناب آقای / سرکار خانم ................. فرزند ......................... به شماره شناسنامه ............... و کد ملی ............................ و به آدرس سکونت ............................................. عنوان موجر سند اجاره شماره ............... ازیک طرف و جناب آقای، سرکار خانم ................. فرزند ......................... به شماره شناسنامه ............... و کد ملی ............................ و به آدرس سکونت .........

لطفا برای مشاهده ی متن کامل اقرار نامه به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.