نمونه اظهار نامه ی استرداد اتومبیل مشاعی

نمونه اظهار نامه ی استرداد اتومبیل مشاعی

خلاصه اظهارات

به نام خدا

با عرض سلام و ادب

احتراما به تجویز ماده 156 قانون ایین دادرسی مدنی ،رسما و قانونا به استحضار شما مخاطب محترم میرساند :

همانگونه که مستحضرید اینجانب مالک رسمی سه دانگ از شش دانگ یک دستگاه خودروی سواری BmwI228 به شماره پلاک انتظامی .... ایران... میباشم .که این خودرو ببه موجب سند رسمی به شماره ... مورخ 1397/8/28 صادره از دفتر اسناد رسمی ... تهران به اینجانب انتقال یافته که خودروی موصوف در اختیار شما میباشد .

برای دیدن فایل کامل متن اظهار نامه لطفا به فایل pdfیا word مراجعه فرمایید .