نمونه اظهار نامه تقاضای خلع ید و دریافت اجرت المثل ایام تصرف عدوانی

نمونه اظهار نامه تقاضای خلع ید و دریافت اجرت المثل ایام تصرف عدوانی

تصرف عدوانی عنوان درخواست و ادعای کسی است که ملکی را به صورت قانونی در تصرف خود داشته است و سابقه تصرف نیز از آن وی بوده ولی در این میان شخصی با نادیده گرفتن سابقه تصرف وی و به نحو عدوان و غیر قانونی و قهراً ملک را مورد تصرف قرار داده است.در یک دادرسی با موضوع تصرف عدوانی منظور و هدف از رسیدگی پیدا کردن و صدور حکم به نفع مالک نیست بلکه قانونگذار صرفاً از متصرف سابق یا فرد دارای سابقه تصرف حمایت کرده است اعم از اینکه مالک باشد یا نباشد (مواد 158 به بعد قانون آیین دادرسی مدنی مطالعه شود).قانوگذار قانون مجازات اسلامی هم در ماده 690 از عنوان مشابهی استفاده کرده ولی در آنجا هدف ضرورتاً حمایت از متصرف سابق نیست و به نظر می رسد آن مقررات با مفهوم غصب در قانون مدنی و جرم انگاری عمل غاصب تناسب بیشتری داشته باشد.