نمونه اظهارنامه مطالبه وجه چک بلا محل و خسارت تاخیر تادیه

نمونه اظهارنامه مطالبه وجه چک بلا محل و خسارت تاخیر تادیه

خلاصه اظهارات

مخاطب محترم :

با سلام ،

احتراما ، همانطوریکه مستحضرید :

در رابطه با طلبی که از جنابعالی داشتم ........ فقره چک شماره (شماره ها )......... مورخ ......... بانک ....... شعبه ...... به مبلغ ....... از حساب جاری............ صادر نموده اید . با مراجعه به بانک محال علیه به علت ......... چک برگشت شده است.

برای مشاهده ی متن کامل اظهارنامه به فایل pdf یا wordمراجعه فرمایید.