نمونه اظهارنامه ثبت شرکتهای سهامی خاص

نمونه اظهارنامه ثبت شرکتهای سهامی خاص

بسمه تعالی

1-نام شرکت ...........................................................................

2-هویت کامل واقامتگاه موسسین

نام ونام خانوادگی ............................... نام پدر ............. شماره شناسنامه ................. محل صدور...................... تاریخ تولد...../...../......... شماره ملی ................................. نشانی و کدپستی : .................................................................................... تلفن ثابت :.................... تلفن همراه : .................................. آدرس اینترنتی:

................................................................

نام ونام خانوادگی ............................... نام پدر ............. شماره شناسنامه ................. محل صدور...................... تاریخ تولد...../...../......... شماره ملی ................................. نشانی و کدپستی : .............................................................. تلفن ثابت :.................... تلفن همراه : .................................. آدرس اینترنتی: ............................................................

نام ونام خانوادگی ............................... نام پدر ............. شماره شناسنامه ................. محل صدور...................... تاریخ تولد...../...../......... شماره ملی ................................. نشانی و کدپستی : ..............................................

لطفا برای مشاهده ی متن کامل اظهارنامه ی ثبت شرکتها به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.