نمونه اساسنامه مجمع تولیدی امور صنفی

نمونه اساسنامه مجمع تولیدی امور صنفی

بسمه تعالی

ماده 1)

نام : مجمع امور صنفی تولیدی و خدمات فنی شهرستان..............

ماده2)

موضوع : به استناد ماده 32 و37 قانون نظام صنفی و آئین نامه های مربوط ، مجمعی از نمایندگان منتخب اعضای هیئت مدیره اتحادیه های صنفی هر شهرستان ، به منظور تحقق اهداف و انجام وظایف و مسؤلیتهای مقرر در قانون و دستورات نظام صنفی به نام مجمع امور صنفی تولیدی و خدمات فنی شهرستان ........... تشکیل می گردد.

تبصره:مجمع امور صنفی تولیدی و خدمات فنی شهرستان ........... شخصیتی است حقوقی ، صنفی ، غیر انتفاعی و غیر سیاسی ، که در این اساسنامه به اختصار مجمع نامیده می شود.

ماده3)

مجمع تابعیت جمهوری اسلامی ایران را دارد و اعضای وابسته به آن التزام خود را به قانون اساسی و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران اعلام می دارند.

ماده4)

مدت فعالیت مجمع: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود .

ماده5)

مرکز اصلی مجمع به نشانی : استان ................................ شهرستان............... خیابان............... میدان............... خیابان............... کوچه ............ پلاک............... طبقه...............کدپستی(10رقمی) ...............شماره تلفن ............... شماره نمابر............. می باشد.

ماده6)

هیئت رئیسه مجمع مرکب از 3 نفر مشتمل بر یک نفر رئیس ،یک نفر نائب رئیس و یک نفر عضو و دبیر می باشد.که مطابق آئین نامه اجرایی انتخابات هیئت رئیسه مجامع امور صنفی ، موضوع ماده 36 قانون نظام صنفی انتخاب می شوند.

ماده7)

سمت و مدت انتخاب اعضای هیئت رئیسه مجمع بر اساس ماده 33 و 35 قانون نظام صنفی در اولین جلسه هر دوره،برای مدت دوسال انتخاب می شوندو پس از صورتجلسه مجمع عمومی(صورتجلسه انتخابات و پروانه فعالیت)جهت درج آگهی در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران ، به اداره ثبت شرکتها اعلام می گردد.

تبصره : انتخاب مجدد اعضای مذکور در ادوار بعدی بلا مانع است.

ماده8)

جلسات مجمع با حضور حداقل دو سوم اعضا ء تشکیل می شود و رسمیت میابد و تصمیمات متخذه با اکثریت نصف بعلاوه یک آراء حاضران در جلسه معتبر خواهد بود.

تبصره :مدت مأموریت نماینده هر اتحادیه در مجمع ذیریط تا پایان مدت مأموریت او در هیأت مدیره اتحادیه است . درصورت فوت ،بیماری ، محرومیت از حقوق اجتماعی ، استعفاء،حجر یا عزل هر نماینده ، اتحادیه وفق مواد(22)و(23)این قانون نسبت به معرفی نماینده دیگری برای مدت باقیمانده به مجمع اقدام می کند.