نمونه اساسنامه شرکت تعاونی تامین نیاز مصرف کنندگان

نمونه اساسنامه شرکت تعاونی تامین نیاز مصرف کنندگان

بسمه تعالی

فصل اول

ماده 1 - نام شرکت تعاونی........................................... و نوع آن ............................... است که در این اساسنامه به اختصار تعاونی نامیده می شود.

(درصورتی که تعاونی به منظور اشتغال اعضاء تأسیس شود و در امور مربوط به تولیدات کشاورزی، دامداری، پرورش و صید ماهی، صنعتی، معدنی، توسعه و عمران شهری روستایی و عشایری، احداث مسکن، تولیدات فرهنگی و نظایر اینها فعالیت کند. نوع آن تولیدی خواهد بود.

درصورتیکه به منظور تأمین نیازمندیهای مشترک اعضاء تأسیس شود و در امور مربوط به تهیه و توزیع کالا، تهیه مسکن، خدمات مربوط به اداره مجتمع های مسکونی، خدمات صادرات، اداری، آموزشی، بهداشتی درمانی، مشاوره ای، اشتغال و سایر زمینه ها برای اعضاء فعالیت کند، توزیعی خواهد بود.

درصورتیکه تعاونی بخواهد به هر دو نوع فعالیت بپردازد نوع آن تولیدی- توزیعی خواهد بود. درهرحال باید در جای خالی حسب مورد عبارت تولیدی یا توزیعی و یا تولیدی- توزیعی درج شود.)

ماده 2- اهداف تعاونی:

1- ترویج و تحکیم مشارکت ، همکاری و تعاون عمومی.

2-تأمین نیازهای مشترک اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی اعضاء و کمک به تحقق عدالت اجتماعی.

3-............................................................................

4....................................................................

(بندهای 1 و 2 اهداف عمومی هستند و تعاونی باید هدف و یا اهداف اختصاصی خود را متناسب با نوع تعاونی در جاهای خالی بنویسید. برخی اهداف اختصاصی عبارتند از : تأمین اشتغال اعضاء، تأمین نیازهای حرفه ای و شغلی اعضاء، تأمین نیازهای مصرفی و رفاهی شخصی و خانوادگی اعضاء تأمین مسکن اعضاء و . . . .)

ماده3- موضوع فعالیت :

3-1: تهیه مواد اولیه کالاها و خدمات و وسایل و ابزار و دیگر نیازمندیهای عمومی اعضاء با رعایت قوانین و مقررات قانونی و فروش آن به صورت عمده و خرده.

3-2: ایجاد فروشگاه (مجازی وفیزیکی) در حوزه عملیات شرکت و شعب یا دفاتر نمایندگی

3-3: اخذ وام قرض الحسنه و سایر تسهیلات اعتباری از منابع بانکی و دیگر مؤسسات مالی اعتباری و اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر و تأمین تنخواه لازم با انعقاد عقود اسلامی.

3-4: اخذ کمک و هدایای نقدی و غیر نقدی از دولت، اشخاص حقیقی یا حقوقی وسایر نهادها.

3-5: تودیع وجوه به حساب سپرده بلندمدت و کوتاه مدت در بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری

3-6: ارائه خدمات آموزشی مورد نیاز کارکنان در زمینه های تعاونی، شغلی، فنی، تخصصی و نظایر آن در صورت لزوم با هماهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مراجع ذیربط دیگر و انتشار نشریات خبری در مورد فعالیت تعاونی و آشنا نمودن اعضاء به اصول و آرمانهای تعاونی.

3-7: همکاری با کارشناسان و بازرسان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در انجام وظایف و اعمال اختیارات قانونی آن.

3-8: ایجاد درمانگاه، بیمارستان، داروخانه، مسجد، کتابخانه، باشگاههای ورزشی و تفریحی، نانوایی، رستوران، استراحتگاههای تابستانی و زمستانی، مهدکودک، و انجام سایر خدمات مندرج در ماده 79 قانون شرکتهای تعاونی مصوب 1350برای اعضاء.

3-9: سرمایه گذاری و خرید سهام اتحادیه های تعاونی و یا سایر شرکتها و مؤسسات عمومی تعاونی و یا خصوصی.

3-10: اعطای کمکهای نقدی و غیرنقدی به مؤسسات خیریه و آموزشی و درمانی و عام المنفعه.

3-11: انجام سایر فعالیتهای مرتبط با اهداف شرکت

3-12:...............................................

3-13:...............................................