نمونه اساسنامه شرکت تعاونی تامین نیاز مشاغل خانگی

نمونه اساسنامه شرکت تعاونی تامین نیاز مشاغل خانگی

فصل اول

ماده 1 - نام شرکت تعاونی........................................... و نوع آن ............................... است که در این اساسنامه به اختصار تعاونی نامیده می شود.

(درصورتی که تعاونی به منظور اشتغال اعضاء تأسیس شود و در امور مربوط به تولیدات کشاورزی، دامداری، پرورش و صید ماهی، صنعتی، معدنی، توسعه و عمران شهری روستایی و عشایری، احداث مسکن، تولیدات فرهنگی و نظایر اینها فعالیت کند. نوع آن تولیدی خواهد بود.

درصورتیکه به منظور تأمین نیازمندیهای مشترک اعضاء تأسیس شود و در امور مربوط به تهیه و توزیع کالا، تهیه مسکن، خدمات مربوط به اداره مجتمع های مسکونی، خدمات صادرات، اداری، آموزشی، بهداشتی درمانی، مشاوره ای، اشتغال و سایر زمینه ها برای اعضاء فعالیت کند، توزیعی خواهد بود.

درصورتیکه تعاونی بخواهد به هر دو نوع فعالیت بپردازد نوع آن تولیدی- توزیعی خواهد بود. درهرحال باید در جای خالی حسب مورد عبارت تولیدی یا توزیعی و یا تولیدی- توزیعی درج شود.)

ماده 2- اهداف تعاونی:

1- ترویج و تحکیم مشارکت ، همکاری و تعاون عمومی.

2-تأمین نیازهای مشترک اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی اعضاء و کمک به تحقق عدالت اجتماعی.

3- ...................................................................

۴- ....................................................................

(بندهای 1 و 2 اهداف عمومی هستند و تعاونی باید هدف و یا اهداف اختصاصی خود را متناسب با نوع تعاونی در جاهای خالی بنویسید. برخی اهداف اختصاصی عبارتند از : تأمین اشتغال اعضاء، تأمین نیازهای حرفه ای و شغلی اعضاء، تأمین نیازهای مصرفی و رفاهی شخصی و خانوادگی اعضاء تأمین مسکن اعضاء و . . . .)

ماده3- موضوع فعالیت :

1- تأمین نهاده های مورد نیاز و توزیع و فروش محصولات آنها با تأمین حداکثر منافع اعضاء.

2- تأمین منابع مالی مورد نیاز با نرخ مناسب.

3- اطلاع رسانی بازار, دریافت سفارشات و انتقال آنها به اعضاء.

4- ایجاد فروشگاههای دائمی, نمایشگاههای مجازی و نمایشگاههای موسمی داخلی و بین المللی با مشارکت و مطابق با منافع اعضاء

5- توانمند سازی اعضاء در زمینه فنی و حرفه ای و مدیریتی متناسب با نیاز مشتریان.

6- کمک به افزایش کیفیت محصولات و رفتار حرفه ای اعضاء.