نمونه اساسنامه الگوی اتحادیه ‏های صنفی

نمونه اساسنامه الگوی اتحادیه ‏های صنفی

کلیات

ماده 1- نام اتحادیه، اتحادیه صنف ............................................................. می باشد که در این اساسنامه به اختصاراتحادیه نامیده می شود.

ماده 2- اتحادیه شخصیتی است حقوقی ،غیر انتفاعی، غیر تجاری است که بموجب ماده (21) قانون نظام صنفی و آیین نامه های مربوط تشکیل وپس از ثبت رسمیت می یابد.

ماده 3- مدت فعالیت اتحادیه از تاریخ ثبت با رعایت قانون و مقررات صنفی نامحدود می باشد.

ماده 4- محدوده فعالیت اتحادیه در............................... می باشد مرکز اصلی اتحادیه به نشانی:

استان ...................................... شهرستان ........................................... خیابان ..............................................
کوچه .............................................. پلاک ............................ کدپستی ..........................................................
شماره تلفن ...............................کدپستی.................................... شماره نمابر ........................... می باشد. اتحادیه مجاز است درصورت داشتن بیش از دو هزار عضو و بازارهای گسترده صنفی در نقاط مختلف محدوده فعالیت خود دفتر نمایندگی تشکیل دهد.

ماده5- موضوع واهداف اتحادیه به شرح زیر است:

انجام وظایف مقرردرقانون ومقررات نظام صنفی ،حمایت وحفظ حقوق صنفی اعضاء ،ایجاد وتحکیم اصول همکاری بین افرادصنفی ،تلاش برای بهبود محیط کسب وکار ،تعامل بادستگاه های دولتی ،نهادهای عمومی غیردولتی وبخش خصوصی درراستای وظایف واختیارات خود ،همچنین تلاش درراستای ارتقاءکیفی خدمات رسانی به مردم واطلاع رسانی مناسب ورسیدگی به شکایات دریافتی.

عضویت در اتحادیه

ماده6- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی دارای پروانه کسب با فعالیت های مشابه یا همگن با پرداخت حق عضویت سالانه طبق مقررات به عضویت اتحادیه در می آیند. برای هریک از اعضا مطابق الگوی دبیرخانه هیات عالی نظارت کارت عضویت صادر می گردد. در صورت ابطال پروانه کسب مطابق مقررات، عضویت افراد در اتحادیه لغو می گردد.

ارکان اتحادیه

هیات مدیره:

ماده 7- جلسه برگزاری انتخابات هیات مدیره مطابق قانون و مقررات نظام صنفی تشکیل واعضای صنف از بین خود و با رای مخفی و مستقیم ، اعضای هیات مدیره را برای مدت چهار سال انتخاب می نمایند. اعضای مذکور نمی توانند بیش از دو دوره متوالی و یا چهار دوره متناوب در هیات مدیره اتحادیه عضویت داشته باشند.

تبصره - انتخابات اتحادیه در دور اول با حضور یک سوم اعضاء و در صورت عدم دستیابی به حد نصاب مذکور، در دور دوم با حضور حداقل یک چهارم اعضاء رسمیت می یابد.