فرم رضایت همسایه برای پیشروی ساختمان

فرم رضایت همسایه برای پیشروی ساختمان

شهرداری محترم منطقه......

ریاست محترم........

با سلام احتراما به استحضار می رساند؛

اینجانب ............................. فرزند ....................... مالک پلاک .................. بخش ....................... شهرستان ................................ واقع در ........................................................ بدین وسیله رضایت خود را نسبت به ............................... ساختمان مجاور شمالی / جنوبی / شرقی / غربی اینجانب به مالکیت خانم / آقای .................................. با پلاک .................. اعلام می نمایم.

محل امضاء مالک ملک مهر انگشت