دادخواست صدور حکم بر فسخ قرارداد

دادخواست صدور حکم بر فسخ قرارداد

ریاست محترم مجتمع قضایی/دادگستری ......

با سلام و دعای خیر- احتراماً به استحضار عالی می رساند:

1- اینجانب به موجب قرارداد مورخه .... یکباب منزل مسکونی دارای پلاک ثبتی .... واقع در بخش..... شهرستان..... را از خوانده محترم اجاره نمودم.

2- نظر به اینکه مستاجر قبلی با انقضاء مدت اجاره حاضر به تخلیه عین مستاجر نگردیده است خوانده نمی تواند عین مستاجره را تسلیم اینجانب نماید. و با ارسال اظهارنامه شماره..... نامبرده عدم توانایی خود را به تسلیم عین مستاجره اعلام نموده است.

علیهذا با تقدیم این دادخواست مستنداً به ماده 476 قانون مدنی و مواد 198 و 519 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی صدور حکم بر فسخ قرارداد اجاره مورخ .... با احتساب کلیه خسارات قانونی مورد استدعاست.