تحریر ترکه - بخش پنجم بیان وظایف مرجع صالح در تحریر ترکه و مواد 212 تا 215 امور حسبی در خصوص تحریر ترکه- همراه با فایل صوتی

در این پست به بیان وظایف مرجع صالح در تحریر ترکه و مواد 212 تا 215 قانون امور حسبی در خصوص تحریر ترکه خواهیم پرداخت .

ارث و وصایا | ترکه | تحریر ترکه

تحریر ترکه - بخش پنجم بیان وظایف مرجع صالح در تحریر ترکه و مواد 212 تا 215 امور حسبی در خصوص تحریر ترکه- همراه با فایل صوتی

چنانچه تمام ورثه ترکه را رد نمایند، ماترک میت در حکم اموال بلا وارث خواهد.مطابق مواد 241 و 255 و 257 قانون امور حسبی ، قبول ترکه می تواند صریح باشد مانند نوشتن قبول در سند رسمی یا عادی و می تواند ضمنی باشد مانند دخالت ورثه در ماترک بصورت بیع و امثال آن.در خصوص مرجع صالح به رسیدگی ،ماده 163 قانون امور حسبی در خصوص صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده به امور راجع به ترکه و ماده 164 این قانون در خصوص صلاحیت دادگاه برای ترکه ی متوفایی که در ایران اقامتگاه یا سکنی نداشته باشد سخن به عمل اورده است .

وظایف مرجع صالح در تحریر ترکه :

دادگاه صالح برای رسیدگی به درخواست، طبق ماده 210 قانون امور حسبی وقتی را که کمتر از یک ماه و بیش از سه ماه از تاریخ نشر آگهی نباشد، معین کرده و در یکی از روزنامه های کثیر الانتشار آگهی می دهد که ورثه یا نماینده قانونی آنها، بستانکاران و مدیونین به متوفی و کسان دیگر که حقی بر ترکه متوفی برای خود قائل هستند در ساعت و روز معین در دادگاه برای تحریر ترکه حاضر شوند. علاوه بر آگهی فوق ، برای هریک از ورثه و نماینده های قانونی آنها و وصی و موصی له، اگر معین و در حوزه دادگاه مقیم باشند، برای حضور احضاریه فرستاده می شود

بطور معمول درخواست کننده تحریر ترکه، وارثان و وصی را در ستون خواندگان با تعیین اقامتگاه آنان می آورد و دادگاه به این خواندگان اخطار می نماید که در جلسه رسیدگی حاضر شوند.

با وجود این اگر دادگاه به وجود وارث، وصی یا موصی له دیگری پی ببرد، آنان را فرا می خواند و رسیدگی را محدود به نامبردگان در ستون خواسته نمی نماید، زیرا رسیدگی ترافعی نیست و دادگاه در امور حسبی به عنوان ناظر و حافظ حقوق ذینفعان است و باید آنان که در دسترس هستند را فرا خواند ولی غیبت اشخاصی که احضار شده اند مانع از تحریر ترکه نیست. ماده 212 قانون امور حسبی

تحریر ترکه - بخش پنجم بیان وظایف مرجع صالح در تحریر ترکه و مواد 212 تا 215 امور حسبی در خصوص تحریر ترکه- همراه با فایل صوتی


ماده 213 قانون امور حسبی در خصوص صورت برداری از اجزای گوناگون ترکه برای تحریر ترکه بیان داشته است که :

برای تحریر ترکه صورتی از ترکه برداشته می شود و این صورت باید مشتمل بر امور زیر باشد:
۱- توصیف اموال منقول با تعیین بهای آن.
۲- تعیین اوصاف و وزن و عیار نقره و طلاآلات.
۳- مبلغ و نوع نقدینه.
۴- بها و نوع برگ های بهادار.
۵- اسناد با ذکر خصوصیات آن ها.
۶- نام رقبات غیر منقول.

ماده 214 قانون امور حسبی در خصوص ارزیابی اموال منقول بیان میدارد که :

ارزیابی اموال منقول به توسط ارزیابی که مورد تراضی ورثه یا مورد اعتماد دادرس باشد به عمل می آید.

مطابق با ماده 215 این قانون ،بر این صورت که حاوی اجزای مثبت دارایی است، مطالبات و بدهی متوفی که به موجب احکام نهایی و اسناد رسمی یا دفاتر و برگ های مربوط به متوفی یا اقرار مدیونین و ورثه مسلم است نیز در صورت ترکه نوشته میشود.
نظرات کاربران