تحریر ترکه - بخش ششم بیان مواد 216 و 217 و 222 و 223 امور حسبی - همراه با فایل صوتی

در این پست به بیان مواد 216 و 217 و 222 و 223 قانون امور حسبی خواهیم پرداخت.

ارث و وصایا | ترکه | تحریر ترکه

تحریر ترکه - بخش ششم بیان مواد 216 و 217 و 222 و 223 امور حسبی - همراه با فایل صوتی

چنانچه در پست قبل به بیان آن پرداخته شد ،مطابق ماده 210 قانون امور حسبی وظیفه ی مرجع صالح در تحریر ترکه این است که :«وقتی را که کمتر از یک ماه و بیش از سه ماه از تاریخ نشر آگهی نباشد، معین کرده و در یکی از روزنامه های کثیر الانتشار آگهی می دهد ...»ماده213 قانون امورحسبی به بیان صورت برداری از اجزای گوناگون ترکه برای تحریر ترکه و ماده 214 این قانون به بیان ارزیابی اموال منقول و ماده 215 همین قانون در خصوص اجزای مثبت و منفی ترکه در تحریر ترکه سخن به میان اورده است.

ماده 216 قانون امور حسبی در خصوص موارد ذکر شده در صورت مجلس در زمان تحریر ترکه بیان میدارد که :

در موقع تحریر ترکه صورت مجلسی برداشته می شود که مشتمل بر امور زیر باشد:
۱- نام و سمت متصدی تحریر ترکه.
۲- نام و مشخصات کسانی که احضار شده و کسانی که حاضر شده اند.
۳- محلی که تحریر ترکه در آنجا صورت می گیرد.
۴- اظهارات اشخاص راجع به دارائی و بدهی و ترکه متوفی.
۵- نام و مشخصات کسی که اسناد و اموال به او داده می شود.

نکته:

یکی از دشواری های تحریر ترکه و صورت برداری از آن هنگام مهر و موم، نزاع وارثان و سایر اشخاص ذینفع درباره مالکیت خود و ترکیب دارایی بجا مانده از متوفی است که جلسه را محل ترافع و صدور حکم نهایی می پندارند و گاه دادرس را نیز در این اشتباه هم داستان خود می سازند.

در حالیکه صورت تحریر ترکه نتیجه رسیدگی موقت و بی تشریفات دادرس مامور رسیدگی است و از اعتبار امر قضاوت شده نیز بهره نمی برد و به صورت برداری و تامین وضع موجود و بر مبنای ظاهر شبیه تر است تا به قضاوت و حق گذاری.

تحریر ترکه - بخش ششم بیان مواد 216 و 217 و 222 و 223 امور حسبی - همراه با فایل صوتی


دادرس باید بر پایه قرائن و ظاهر دلایل و اظهار اشخاص ذینفع و تحقیق از معتمدان در دسترس، نظری را که ترجیح می دهد به طور موقت اعمال نماید و این نظر همانند دستور موقت در دارسی های ترافعی، مانع از رسیدگی به دعوی مالکین به سود یا زیان ترکه نمی شود.

آنچه در این رسیدگی اهمیت دارد سرعت در تامین دارایی خانواده و نظارت بر اداره درست آن در دورانی است که هنوز ترکه به دارایی وارثان نپیوسته است. قانون امور حسبی نیز این گونه اختلاف ها را پیش بینی نکرده است و در ماده 223 قانون امور حسبی بیان شده که ، هر گاه در موقع تحریر ترکه اختلافاتی بین ورثه راجع به اداره ترکه باشد، دادگاه سعی می کند که اختلاف آن ها به طریق مسالمت مرتفع می شود و الا به درخواست یکی از ورثه کسی را از ورثه یا غیر آن ها برای حفظ ترکه موقتاً معین می نماید .

نکات:

1.ماده 217 قانون امور حسبی بیان میدارد که:

اگر در ضمن ترکه دفا تر بازرگانی باشد جا های سفید آن با دو خط متقاطع پر می شود و اگر دفا تر مطابق قانون پلمپ نشده باشد متصدی تحریر ترکه صفحات دفتر را امضاء می نماید و اگر بین صفحه هائی که نوشته شده جای سفید مانده باشد آنجا دو خط متقاطع کشیده می شود

2.ماده 222 قانون امور حسبی درخصوص در رابطه با بایگانی صورت ترکه بیان میدارد که : صورت ترکه و همچنین صورت مجلس تحریر ترکه در دفتر دادگاه بایگانی می شود و اشخاص ذینفع می توانند به آن مراجعه نموده و رونوشت بگیرند.
نظرات کاربران