چگونه مهریه ام را مطالبه کنم

میخواهید مهریه خود را از همسرتان بگیرید؟ از این روش اقدام کنید.

چطور-از چه راهی-از کجا-چگونه ...

چگونه مهریه ام را مطالبه کنم

به هدیه ای که مرد هنگام عقد ازدواج به همسرش می دهد، مهریه یا صداق گفته می شود که در فارسی به آن کابین هم گفته میشود. مقدار مهریه بستگی به توافق مرد و زن دارد و مقدار مشخصی برای مهریه معین نشده است. هر چیز معقولی که دارای ارزش اقتصادی و اجتماعی باشد، می تواند به عنوان مهریه مورد توافق مرد و زن قرار بگیرد؛ چیزهایی مثل: پول، طلا، نقره، زمین، مِلک، وسایل زندگی و حتی چیزهایی مثل: آموزش قرآن یا آموزش مهارتی ویژه و یا سفرهای زیارتی.

بر اساس ماده 1082 قانون مدنی، به محض اینکه ازدواج صورت گرفت زن مالک مهریه می شود و می تواند هر کاری که می خواهد با آن انجام دهد. البته، این در موردی موثر است که مهریه مال از پیش موجودی باشد که در همان لحظه قابل به ملکیت در آمدن برای زن را داشته باشد، مثلا منزل متعلق به مرد.
وضعیت مهریه عندالمطالبه با عندالاستطاعه فرق می کند. اگر مهریه عندالمطالبه باشد، زن هر زمان که تمایل داشته باشد می تواند مهریه را ازمرد مطالبه کند. در حالیکه اگر مهریه عندالاستطاعه باشد، زن فقط زمانی می تواند مهریه را مطالبه کند که مرد توان پرداخت آن را داشته باشد

تعداد گام ها 2


مدارک مورد نیاز

شناسنامه زن ،کارت ملی زن،سند ازدواج

بسیاری از افراد تصور می کنند تنها روش وصول مهریه، اقدام از طریق دادگاه است. این در حالیست که واحد اجرای ثبت به مراتب سریع تر امکان وصول مهریه را از افرادی که دارای تمکن مالی هستند دارد.

برای اینکه خانمی مهریه خود را از طریق اجرای ثبت وصول کند:

1.مرحله اول:مراجعه زوجه به دفتر ازدواج و طلاقی که ازدواج او در آنجا ثبت شده است

در ابتدا باید با در دست داشتن شناسنامه، کارت ملی و سند ازدواج، به دفتر ازدواج و طلاقی که ازدواج او در آنجا ثبت شده است مراجعه کند. شماره دفتر ازدواج و طلاق در سند ازدواج ثبت شده و قابل مشاهده است.

2.مرحله دوم:تقاضای صدور اجراییه به شکل مکتوب و تقدیم به سردفتر توسط زوجه

زوجه(زن)،تقاضای صدور اجرائیه را به شکل مکتوب به سردفتر ازدواج و طلاق تقدیم می کند. برای این کار، فرم مخصوصی توسط اداره ثبت اسناد و املاک تهیه شده و در اختیار دفاتر ازدواج و طلاق گذاشته شده است که باید از آن استفاده شود.

3.مرحله سوم:وظایف سردفتر

سر دفتر بعد از احراز هویت درخواست کننده رونوشت سند را در برگ های ویژه ظرف 24 ساعت سه نسخه تهیه می کند وموضوع اجرا را در آن نوشته و ظرف چهل و هشت ساعت پس از تاریخ وصول درخواست، برگ های اجرائیه را امضا کرده و به مهر ویژه (اجراء شود) می رساند و برای اجراء نزد مسئول اجراء می فرستد و رسید دریافت می کند و اینگونه عملیات اجرائی بلافاصله آغاز می شود.

4.مرحله چهارم:سردفتر باید پس از صدور اجرائیه، مفاد اجرائیه را به آخرین نشانی زوج از طریق پست سفارشی به او اطلاع بدهد.

5.مرحله پنجم:وظایف واحد اجرا

واحد اجرا بعد از اینکه اجرائیه را دریافت کرد، باید محتویات آن را در دفاتری که به این کار اختصاص داده شده نوشته، برای آن پرونده ای تشکیل دهد، نام مامور ابلاغ را در آن بنویسد و آن را برای ابلاغ به مامور بدهد.

6.مرحله ششم:مامور اجرا بر اساس قوانین اجرائیه را به زوج ابلاغ می کند.

7.مرحله اخر:از زمانی که ابلاغ اجرائیه انجام شد، زوج یا ضامن باید ظرف 10 روز مهریه را بپردازد یا ترتیبی برای پرداخت آن بدهد و یا اینکه مالی را برای پرداخت مهریه معرفی کند. زوج اگر خود را قادر به تامین مهریه نداند، باید ظرف همان مدت صورت جامع دارائی خود را به مسئول اجراء بدهد و اگر مالی ندارد صریحاً اعلام کند. اگر زوج در مدت مذکور قادر به پرداخت مهریه نبود، مکلف است هر موقع که توانست تمام یا قسمتی از مهریه را پرداخت نماید، آن را بپردازد.

لازم به ذکر است که در این روش ،اگر ظرف مدت ده روز اداری، زن بتواند دارایی های شوهرش را به دادگاه معرفی کند، دادگاه می تواند آن دارایی ها را فوراً توقیف کند. چنانچه دارایی مرد فقط حقوق ماهانه اش باشد ـ در صورتی که مرد هیچ همسر دیگری نداشته باشد ـ تا زمانی که بتواند مهریه زن را به طور کامل پرداخت کند، یک چهارمِ حقوق ماهانه اش به زن تعلق می گیرد. همچنین مرد بایستی تا زمان پرداخت کامل مهریه زن، از کشور خارج نشود.

اگر مرد به غیر از حقوقش، اموال دیگری که جزو مستثنیات دین نباشد(موارد مستثنیات دین در ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی بیان شده است)، نیز داشته باشد، دادگاه می تواند اموال او را مصادره و توقیف کند و در ازای بدهی (مهریه) زن، آن را بفروشد و مهریه را از محل فروش امول مرد، پرداخت کند. در مجموع، اگر مرد غیر از مستثنیات دین (ابزار کار یا وسیله و خودرویی که مرد با آن کار می کند) اموال دیگری داشته باشد، گرفتن مهریه با مراجعه به دفترخانه و اجرای ثبت، راحت تر است

مدارک مورد نیاز

شناسنامه زن ،کارت ملی زن،سند ازدواج یا رونوشت آن،کپی شناسنامه وکارت ملی همسر

روش دیگر مطالبه ی مهریه را می توان طرح دعوای مطالبه ی مهریه از طریق دادگاه دانست.

برای اینکه خانمی مهریه ی خود را از طریق دادگاه مطالبه کند :

1.مرحله اول:مراجعه به یکی از دفاتر خدمات قضایی

زوجه(زن)،با در دست داشتن اصل شناسنامه و کارت ملی خود، سند ازدواج یا رونوشت آن و حتی الامکان کپی شناسنامه و کارت ملی همسر، به یکی از دفاتر خدمات قضایی مراجعه می کند.

2.مرحله دوم:ارائه دادخواست

زوجه دادخواستی را به طرفیت زوج و با موضوع مطالبه مهریه ثبت نموده و هزینه دادرسی و سایر هزینه های دفتر خدمات قضایی را می پردازد.ا توجه به قانون جدید شورای حل اختلاف و قانون حمایت از خانواده مصوب 1392، اگر میزان مهریه کمتر از 200.000.000 ریال باشد، رسیدگی به دعوا در صلاحیت شورای حل اختلاف و در غیر اینصورت، رسیدگی در صلاحیت دادگاه خانواده خواهد بود.

3.مرحله سوم:ارجاع پرونده به مرجع رسیدگی کننده و دریافت پیامک

پس از ثبت دادخواست، پرونده به مرجع رسیدگی ارجاع گردیده و پیامکی دریافت خواهید کرد.

4.مرحله چهارم:مراجعه به شعبه دفتر رسیدگی کننده پس از دریافت پیامک

بعد از وصول پیامک باید به دفتر شعبه رسیدگی کننده مراجعه نموده و از تکمیل بودن پرونده و عدم وجود نقص مطمئن شوید.

5.مرحله پنجم:تعیین وقت جهت رسیدگی و ابلاغ وقت تعیین شده به طرفین

در ادامه پرونده شما جهت رسیدگی، تعیین وقت گردیده، وقت به طرفین ابلاغ شده وجلسه رسیدگی تشکیل می گردد. پس از تشکیل جلسه رسیدگی و صدور رای به نفع زوجه و قطعیت رای، زن می تواند اجرای حکم محکومیت همسرش به پرداخت مهریه را از واحد اجرای احکام مدنی بخواهد.

توجه داشته باشید که امکان توقیف اموال مرد پیش از رسیدگی قضایی نیز وجود دارد. در صورتی که تمایل به این کار وجود داشته باشد، زن باید در دادخواست خود تامین خواسته فوری را نیز مطالبه نموده و بدین ترتیب می تواند در سریع ترین زمان ممکن، اموال مرد را برای وصول مهریه توقیف نماید.

چنانچه زن از نظر دادگاه مستحق دریافت مهریه تشخیص داده شود، دادگاه مرد را به پرداخت مهریه محکوم می کند و مرد باید ظرف زمان تعیین شده توسط دادگاه، مهریه زن را پرداخت کند.

زوجین می توانند در مدت قانونی 20 روزه، به حکم صادره از طرف دادگاه اعتراض و درخواست تجدید نظر کنند. اما در صورتی که رأی دادگاه قطعی شد، زن می تواند از دادگاه درخواست اجرای ماده ۲ قانون اجرای محکومیت های مالی را نماید و اگر مرد معسر نباشد (یعنی توانایی پرداخت داشته باشد) و بدهی خود را هم پرداخت نکند، با حکم دادگاه به زندان می رود. اما در صورتی که مرد در دادگاه خانواده معسر شناخته شود (یعنی توانایی پرداخت نداشته باشد) دادگاه حکم به تقسیط مهریه می دهد.