چطور وجه سفته را وصول کنم

از فردی سفته دارید که نمیتوانید وجه آن را وصول کنید؟ در اینجا طرز اخذ وجه را برای شما توضیح داده ایم.

چطور-از چه راهی-از کجا-چگونه ...

چطور وجه سفته را وصول کنم

سفته سندی تجاری است که بر اساس آن شخصی که آن را صادر میکند متعهد می شود که مبلغ معینی را در زمان معین یا عند المطالبه به دیگری (گیرنده سفته)بپردازد. ماده 307 قانون تجارت به تعریف سفته به صورت زیر پرداخته است:

سفته یا فته طلب سندی است که به موجب آن امضاکننده تعهد می کند مبلغی در موعد معین یا عندالمطالبه در وجه حامل یا شخص معین و یا به حواله کرد آن شخص کارسازی نماید.

به موجب ماده ۳۰۸ قانون تجارت، سفته علاوه بر امضاء یا مهر، باید دارای تاریخ و متضمن مراتب ذیل باشد:

1.قید مبلغی که باید تادیه شود با تمام حروف(اگر مبلغ قید نشود تا حداکثر میزان اعتبار اسمی سفته مسئول شناخته می شوید.)

2.نام گیرنده وجه

3.تاریخ پرداخت

باید در سفته مشخص باشد.اگر تاریخ سر رسید سفته قید نشود به معنای عندالمطالبه بودن این سند است.

تعداد گام ها 3


مدارک مورد نیاز

کپی کارت ملی یا شناسنامه ،کپی مصدق سفته

ابتدا باید به اداره واخواست سفته مراجعه نمود و فرمی به اسم واخواستنامه را از همان اداره تهیه و جاهای خالی مندرج در آن را مطابق فرم نمونه موجود در اداره تکمیل نمایید. سپس ۲% ارزش سفته بابت هزینه واخواست باید تمبر زده شود و فیش واریزی بانک، به اداره واخواست داده شود.

مدارک مورد نیاز

تصویر مصدق سفته ،کارت ملی ،تصویر مصدق ظهر سفته(اختیاری)،تصویر مصدق واخواست نامه(اختیاری)

بعد از واخواست سفته بین ۴۰ روز تا دو ماه وقت لازم است که سفته ها و واخواستنامه ها توسط اداره واخواست به صادر کننده آنها (متعهد) ابلاغ شود و نسخه ابلاغ شده آن، عودت شود تا امکان مطالبه وجه از طریق دادخواست به محاکم حقوقی فراهم گردد.

مدارک مورد نیاز

تصویر مصدق سفته ،کارت ملی ،تصویر مصدق ظهر سفته(اختیاری)،تصویر مصدق واخواست نامه(اختیاری)

مرحله آخر:بعد از این مرحله می توان به دادگاه مراجعه و دادخواست مطالبه وجه داد که به میزان ارزش سفته که همان خواسته خواهان است مبلغ ۳.۵% تمبر دادرسی باید ابطال شود.