چطور نفقه را مطالبه کنم

پرداخت نفقه زن توسط همسرش تعهدی مالی است که به محض انعقاد عقد ازدواج دائم بر مرد بار می شود. پس شما میتوانید از طریق زیر اقدام به اخذ نفقه کنید.

چطور-از چه راهی-از کجا-چگونه ...

چطور نفقه را مطالبه کنم

پرداخت نفقه زن توسط همسرش تعهدی مالی است که به محض انعقاد عقد ازدواج دائم بر مرد بار می شود .طبق ماده 1107 قانون مدنی نفقه ی زن عبارتست از : همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض. ملائت و توانایی اقتصادیِ مرد یا وضعیت خانوادهٔ پدری زن، ملاکی برای تعیین میزانِ نفقه نیست .

تعداد گام ها 3


مدارک مورد نیاز

مدارک شناسایی زوجه - عقدنامه

زن می تواند برای شکایت کیفری از عدم پرداخت نفقه، به دادسرای محل وقوع جرم (محل زندگی خود یا محل زندگی شوهر) مراجعه کند و شکایت خود را شفاها مطرح نموده و یا در یک برگ عادی نوشته و تقدیم دادسرا کند.

مدارک مورد نیاز

مدارک شناسایی (کارت ملی و شناسنامه) - برگ ثبت نام ثنا - نکاح نامه -در صورت وجود شاهد مدارک شهود

برای انجام مراحل قانونی شکایت، زن باید عدم پرداخت نفقه از سوی شوهرش و نیز، زوجیت خود را در دادگاه ثابت کند. زن می تواند عدم پرداخت نفقه را با شهادت شهود در دادگاه، اثبات کند و برای اثبات زوجیت، عقدنامه یا همان سند نکاحیه ی خود را به دادگاه ارائه کند.

مدارک مورد نیاز

شناسنامه - کارت ملی - عقدنامه

با اثبات این دو مسئله از سوی زن، طبق ماده ۲۹ قانون حمایت از خانواده، دادگاه می تواند میزان و چگونگی پرداخت نفقه توسط شوهر را تعیین کند.

اگر مرد بابت نفقه مبلغی پرداخت نکند دادگاه به جرم ترک انفاق علیه وی حکم جلب صادر میکند.

زن می تواند طبق ماده ۷ قانون حمایت از خانواده، در کنار شکایت و دادخواست دریافت نفقه، برای جلوگیری از نقل و انتقال اموال شوهرش، دستور موقت بگیرد.