چطور شکایت از ضرب و جرح مورد رسیدگی قرار میگیرد

جرح به صدماتی گفته می شود که به از هم گسیختگی بافت های بدن بینجامد. خراشیدگی یا پارگی پوست یا شکستن استخوان و نقص یا قطع عضو از مصادیق جرح است. شما میتوانید با این روش شکایت خود را مطرح کنید.

چطور-از چه راهی-از کجا-چگونه ...

چطور شکایت از ضرب و جرح مورد رسیدگی قرار میگیرد

ضرب وجرح جرایمی بسیار شایع هستند و تعداد زیادی از پرونده های قضایی را به خود اختصاص داده اند. ضرب و شتم اصطلاح رایجی است که مردم برای این جرم استفاده می کنند، اما باید توجه داشت که شتم به معنی دشنام دادن است و ذیل جرایمی مثل توهین یا قذف قرار می گیرد. بنابراین، اصطلاح صحیح ضرب و جرح است، نه ضرب و شتم .

همان طور که گفته شد جرح به صدماتی گفته می شود که به از هم گسیختگی بافت های بدن بینجامد. خراشیدگی یا پارگی پوست یا شکستن استخوان و نقص یا قطع عضو از مصادیق جرح است. این جرم را باید در گروه جنایات بر اعضا دسته بندی کرد.

تعداد گام ها 6


مدارک مورد نیاز

مدارک شناسایی شاکی و در صورت وجود شاهد مدارک شهود

برای این منظور می توانید به کلانتری مراجعه نموده و یا کلانتری را خبر کنید که در محل نزاع و دعوا حضور پیدا نموده و اتفاقی که افتاده است را صورت جلسه نماید.

مدارک مورد نیاز

مدارک شناسایی (کارت ملی و شناسنامه) و برگ ثبت نام ثنا

پس از تنظیم صورتجلسه، کلانتری پرونده را به دادسرای صلاحیت دار که دادسرای محل وقوع جرم است ارسال می کند. در این مرحله سرپرست دادسرا پرونده را به دادیار و یا بازپرس محترم ارجاع می دهد. وقتی ارجاع پرونده صورت گرفت مرجع قضایی به شکایت شاکی و دلایل ارائه شده رسیدگی می نماید.

مدارک مورد نیاز

مدارک شناسایی شهود و شاکی

بازپرس در صورتی که وقوع جرم را محرز بداند و انتساب آن را به متهم تشخیص دهد، با صدور احضاریه از متهم می خواهد که در دادسرا حاضر شود. پس از احراز هویت متهم و شرح ماوقع برای او و آنچه به منظور آن شکایت صورت گرفته است، تفهیم اتهام صورت می گیرد. تفهیم اتهام هم پس از تحقیق از متهم و شرح ماوقع برای او انجام می شود.

مدارک مورد نیاز

مدارک شناسایی مجروح

درصورتیکه واقعا زد و خوردی صورت گرفته باشد، شاکی برای معاینه به پزشکی قانونی فرستاده می شود. البته الزامی وجود ندارد و می تواند نرود؛ ولی ممکن است حقش تضییع شود و قاضی برای تصمیم گیری با مشکل مواجه شود.

مدارک مورد نیاز

نامه پزشک قانونی - مدارک شاکی - در صورت وجود حضور شهود

متهم هم می تواند هنگامی که احضار می شود یک نفر وکیل دادگستری همراه خود داشته باشد. بازپرس یا دادیار پس از پایان تحقیقات و در صورت وجود دلایل کافی بر وقوع جرم، به متهم یا وکیل او اعلام می کند که برای برائت و یا کشف حقیقت هر اظهاری دارد به عنوان آخرین دفاع بگوید. اگر متهم یا وکیل او در آخرین دفاع، مطلبی بگوید یا مدرکی ارائه کند که در کشف حقیقت یا برائت موثر باشد، بازپرس و یا دادیار محترم باید رسیدگی کند. درصورت جرم بودن عمل و دلایل کافی برای انتساب جرم به متهم، قرار جلب به دادرسی صادر و سپس کیفرخواست صادر می شود.

مدارک مورد نیاز

کارت ملی

در مرحله بعد پرونده برای صدور حکم، به دادگاه کیفری ارسال می شود. در دادگاه هم، قاضی پرونده را رسیدگی و در صورتیکه جرم را محرز بداند، مجازات آن را تعیین می کند و حکم صادر می نماید. همچنین دیه و یا ارش را هم در صورت درخواست بزه دیده تعیین می کند. البته از رایی که صادر می شود امکان تجدیدنظرخواهی نیز وجود دارد. سپس پرونده را بعد از قطعی شدن رای، به دادسرا برمی گردانند و به دادیار اجرای احکام ارجاع می گردد و رای به اجرا گذاشته می شود.