چطور حق طلاق را از شوهرم بگیرم

روش گرفتن حق طلاق از همسر

چطور-از چه راهی-از کجا-چگونه ...

چطور حق طلاق را از شوهرم بگیرم

بر اساس قانون حق طلاق منحصراً با شوهر است و زن تنها می تواند در شروط ضمن عقد ذکر کند که هرگاه خواست وکالت طلاق را از شوهرش بگیرد.

طبق قانون، زن می تواند از سمت شوهرش وکیل باشد تا در مواقعی معین بدون شرط یا مدت بتواند همسر خود را طلاق دهد، البته زن نمی تواند در عقد شرط ذکر کند شوهرش حق طلاق دادن او را ندارد.

بر اساس ماده ۱۳۳ قانون مدنی مرد می تواند هرگاه که خواست همسرش را طلاق دهد.

تعداد گام ها 2


مدارک مورد نیاز

عقد نامه زوجین ،مدارک شناسایی زوج و زوجه

یکی از روش های گرفتن حق طلاق ،این است که به صورت شرط ضمن عقد در سند نکاحیه نوشته شود .یعنی در نکاحنامه حق طلاق به زوجه داده شود.

مدارک مورد نیاز

عقد نامه زوجین ،مدارک شناسایی زوج و زوجه

یکی دیگر از طرق دادن حق طلاق به زوجه توسط زوج این است که زوج (مرد) به یکی از دفاتر اسناد رسمی مراجعه می کند و وکالت در طلاق به همسرش یا دیگری بدهد .اگر زوج خارج از کشور باشد می تواند به سفارت یا کنسولگری ایران مراجعه کند و حق طلاق را به هر کس که تمایل داشته باشد اعطا کند. اما مورد شایع این است که مرد به همسرش وکالت در طلاق میدهد.

لازم به ذکر است در این روش اعطای حق طلاق از جانب مرد به زن در قالب یك سند تك برگی تحت عنوان وكالت نامه می باشد كه در یكی از دفاتر اسناد رسمی تنظیم می گردد نه دفاتر ازدواج و طلاق .