چطور به موضوع نزاع در مراجع رسیدگی میشود

نزاع عبارت است از کشمکشی مشهود ، قابل رویت حداقل بین دو نفر. برای آگاهی بیشتر در این باره کلیک کنید.

چطور-از چه راهی-از کجا-چگونه ...

چطور به موضوع نزاع در مراجع رسیدگی میشود

در تعریف نزاع می توان این تعریف را پذیرفت که نزاع عبارت است از کشمکشی مشهود ، قابل رویت حداقل بین دو نفر. تیتر اکثر صفحه حوادث روزنامه ها درباره نزاع و درگیری است . این زد و خوردها اکثرا باعث ایجاد صدمه به افراد میشود.پدیده نزاع و درگیری در جامعه، از آن دسته آسیب هایی است كه با ایجاد اخلال در روابط اجتماعی، فضایی آكنده از بغض، كینه و دشمنی را در میان افراد به وجود می آورد كه این امر با زمینه سازی برای ایجاد نزاع و تنش های بعدی، جامعه را از نظر مادی و معنوی متضرر می سازد.

تعداد گام ها 5


مدارک مورد نیاز

مدارک شناسایی شاکی و در صورت وجود شاهد مدارک شاهد

در مرحله اول به نیروی انتظامی مراجعه کرده و شکایت خود را تنظیم مینماییم و در آنجا به دادسرای عمومی و انقلاب محل وقوع ارجاع میشود.

مدارک مورد نیاز

شکواییه و مدارک شاکی

در این مرحله پرونده به ثبت میرسد و به یکی از شعب بازپرسی که واقع در دادسرا هست ارجاع میشود. بازپرس پرونده در صورتی که پرونده نیاز تحقیقات بیشتر و اعاده سابقه نداشته باشد قرار تامین صادر میکند.

مدارک مورد نیاز

مدارک شخص مجروح و نامه ارجاع به پزشک قانونی

در این مرحله شخص شاکی نامه ای از بازپرس دریافت میکند مبنی بر مراجعه به پزشک قانونی برای برآورد کردن میزان صدماتی به شخص وارد شده است و اخذ طول درمان وی.

مدارک مورد نیاز

نامه پزشک قانونی و مدارک شناسایی شهود

تعیین وقت رسیدگی توسط دفتر شعبه بازپرسی انجام میشود و به طرفین ابلاغیه ارسال میشود.در این مرحله تحقیقات لازم و تفهیم اتهام به متهم در همان جلسه توسط بازپرس انجام میشود.بعد از اخذ نظریه پزشکی قانونی و استماع اظهارات شهود و تحقیق محلی و سایر دلایل و امارات قضایی کیفر خواست صادر میشود.

مدارک مورد نیاز

مدارک شهود

ارسال پرونده به محاکم کیفری و ارجاع پرونده به شعبات کیفری توسط واحد ارجاع و تعیین وقت جهت رسیدگی .

جلسه دادگاه با حضور شاکی و نماینده دادستان تشکیل میشود و از شاکی تقاضای توضیح درباره شکایت خود دارد. از متهم نیز میخواهد از خود دفاع کند.اگر پرونده نیاز به تحقیقات بیشتر دارد پرونده را به به دادسرا عودت می نمایند.چنانچه پرونده کامل باشد تصمیمات لازم اتخاذ شده و مبادرت به صدور رای مینماید .