چطور برای تغییر نام خود یا فرزندم اقدام کنم

از انتخابی که برای اسم فرزندتان کرده اید پشیمان شده اید؟ با این روش میتوانید اقدام به تغییر نام فرزندتان کنید.

چطور-از چه راهی-از کجا-چگونه ...

چطور برای تغییر نام خود یا فرزندم اقدام کنم

برابر ماده ۲۰ قانون ثبت احوال کشور قوانینی درخصوص تغییر نام و نام خانوادگی وجود دارد که فرد با داشتن و درنظر گرفتن قانون و شرایط مشخص شده می تواند درخواست تغییر نام و نام فامیل را بدهد.

انتخاب نام با اعلام کننده است، برای نام گذاری یک نام ساده یا مرکب (حسین، محمد مهدی، و مانند آن) که عرفاً یک نام محسوب می شود انتخاب خواهد شد.ماده ۲۰ قانون ثبت احوال و تبصره های آن انتخاب یکسری نام ها را ممنوع کرده است و و دارندگان آن ها می توانند با رعایت مقررات مربوطه نسبت به تغییر آن اقدام نمایند.

هر یک از اشخاص زیر با رعایت موارد نامهای قابل تغییر می توانند با مراجعه به ادارات ثبت احوال نسبت به درخواست تغییر نام اقدام نمایند .

1 - اشخاص 18 سال به بالا ..

2 - افراد کمتر از 18 سال که دارای حکم رشد باشند .

3- پدر یا جد پدری با ارائه شناسنامه خود جهت فرزندان کمتر از 18 سال.

4- سرپرست قانونی ( قیم ، امین ، وصی ) برای افراد صغیر و محجور با ارائه مدارک مستند که سمت او احراز شده باشد.

تعداد گام ها 4


مدارک مورد نیاز

1 - ارائه اصل شناسنامه و دو برگ تصویر آن. 2 - تکمیل فرم درخواست تغییر نام. (فرم شماره 5) 3 - پرداخت هزینه متعلقه طبق تعرفه جاری.

برای تغییر نام کلیه ادارات ثبت احوال سراسر کشور آمادگی دریافت مدارک مورد نیاز برای تغییر نام در صورت وجود شرایط را در ساعات و ایام اداری دارند.

مدارک مورد نیاز

1 - ارائه اصل شناسنامه و دو برگ تصویر آن. 2 - تکمیل فرم درخواست تغییر نام. (فرم شماره 5) 3 - پرداخت هزینه متعلقه طبق تعرفه جاری.

مرحله اول .تنظیم و تسلیم درخواست تغییر نام در غیر از محل صدور شناسنامه بلامانع است که در این گونه موارد پس از پذیرش درخواست و ارسال آن به اداره ذیربط (محل صدور شناسنامه ) و طرح در هیات حل اختلاف (فرم شماره 6) اقدام لازم معمول و نتیجه جهت اطلاع متقاضی به اداره ارسال کننده اعلام خواهد شد.

مدارک مورد نیاز

1 - ارائه اصل شناسنامه و دو برگ تصویر آن. 2 - تکمیل فرم درخواست تغییر نام. (فرم شماره 5) 3 - پرداخت هزینه متعلقه طبق تعرفه جاری.

نظر به اینکه درخواست تغییر نام می بایست در هیات حل اختلاف اداره ذیربط (محل صدور شناسنامه ) مطرح و نسبت به آن با رعایت قوانین و مقررات مربوطه اتخاذ تصمیم گردد. فلذا موافقت با تغییر نام مورد درخواست موکول به رای صادره از سوی هیات حل اختلاف خواهد بود .

مدارک مورد نیاز

1 - ارائه اصل شناسنامه و دو برگ تصویر آن. 2 - تکمیل فرم درخواست تغییر نام. (فرم شماره 5) 3 - پرداخت هزینه متعلقه طبق تعرفه جاری.

پس از وصول رای هیات حل اختلاف بشرح ذیل اقدام خواهد شد:
الف : در صورتی که رای صادره بر له ( موافق ) خواسته درخواست کننده صادر شده باشد پس از رؤیت متقاضی و تقاضای اجراء نسبت به تعویض شناسنامه با نام جدید اقدام خواهد شد.
ب : چنانچه رای صادره بر علیه ( مخالف ) خواسته درخواست کننده صادر شده باشد متقاضی پس از رؤیت آن در صورت تمایل می تواند باستناد ماده 4 قانون ثبت احوال ظرف مهلت مقرر ( 10 روز از تاریخ ابلاغ ) نسبت به تصمیم متخذه به دادگاه محل اقامت خود مراجعه و اعتراض نماید.